[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายก อบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803นายวาทิต เกตุงาม
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 062-196-8939นายไพโรจน์ โนนใหญ่
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 085-492-4212
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(LPA)
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2566 ( 25/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 ณ ห้องประชุมสภาองึค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยมีนายคม สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ( 24/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยนายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร พร้อมด้วย คณะผุู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนตำบลคูซอด ร่วมแรง ร่วมใจ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 ( 3/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยนายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา อบต.คูซอดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาอบต.คูซอด สมาชิกสภา อบต.คูซอด กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทน อสม. อปพร. คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งการพิจารณาแผนดังกล่าวได้นำแผนพลังงานชุมชนเข้าพิจารณาด้วย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลคูซอด ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 ( 3/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์อบต.คูซอด นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านข้าราขการและพนักงาน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลคูซอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ กฎหมายผู้สูงอายุ กฎหมายเพื่อผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังงคมสำหรับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รวม 300 คน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ( 12/เม.ย./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นำโดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราขการและพนักงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 31/มี.ค./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ลงพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะในครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ ณ พื้นที่ตำบลคูซอดท้้ง 10 หมู่บ้าน  ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงด้านการทุจริตคอรัปชั่น ( 28/ก.พ./2566 )
    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายจรูญศักดิ์  ปัชฌาบุตร นายก อบต. ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมกับพนักงานในสังกัด ณ ที่ทำการ อบต.คูซอด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 21/ก.พ./2566 )
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 ( 31/ม.ค./2566 )
    วันที่  27 มกราคม 2566 อบต.คูซอด นำโดยนายจรูญศักดิ์ ปัฌชาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ  ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนหน้าดอนปู่ตาข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คูซอด ( 20/ม.ค./2566 )
    วันที่ 20 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายจรุญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จัดประชุมคณะกรรมกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.คูซอด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและอนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคูซอด จำนวน 4 แห่ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 -> [จำนวน 176 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>