[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายก อบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803นายวาทิต เกตุงาม
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 062-196-8939นายไพโรจน์ โนนใหญ่
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 085-492-4212
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(LPA)
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559


  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
บ้านคูซอด ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำมูล  ห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ  3  กิโลเมตร  อยู่บน
เส้นทางศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย  กิโลเมตรที่ 10 เป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอำเภอราษีไศล   อำเภอยางชุมน้อย และอำเภออุทุมพรพิสัย
                   เหตุที่ชื่อว่า "บ้านคูซอด"   เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีตมีหนองน้ำซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และรอบหนองน้ำมีคันคูล้อมรอบเป็นแนวยาวไปจนถึงสระกำแพง  ต่อมาคันคูเกิดมีรูโหว่อยู่ชาวบ้านก็ไปปิดรูดังกล่าวก็ปิดไม่อยู่  คนสมัยนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์  จึงได้ขนานนามใหม่จากชื่อหมู่บ้านโนนหนองหว้ามาเป็น "บ้านคูซอด"  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ตำบลคูซอด เป็นตำบล 1 ใน 16  ตำบลของอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปัจจุบันมีบ้านในเขตปกครอง 10 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลคูซอดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เมื่อปี พ.ศ.  2539
 
ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลคูซอดเป็น 1 ใน 16 ตำบลในเขต  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          จรด     แม่น้ำมูล
                   ทิศใต้             จรด     ตำบลหญ้าปล้อง  และตำบลหนองไผ่
                   ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลน้ำคำ
                   ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลรังแร้ง
โดยตำบลคูซอดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร
เขตปกครอง      รวม 10 หมู่บ้าน  คือ
          หมู่ที่ 1  บ้านคูซอด        ผู้ปกครอง        นายกิตติศักดิ์  ปัชฌาบุตร          ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 2  บ้านคูซอด        ผู้ปกครอง        นายนิพนธ์        คำสิงห์            ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 3  บ้านแดง           ผู้ปกครอง        นายสมาน     เพ็งพา           ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 4  บ้านดงเปือย      ผู้ปกครอง        นายปกรณ์   คันศร            ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5  บ้านเวาะ          ผู้ปกครอง        นายสนั่น         โคษา             กำนัน
          หมู่ที่ 6  บ้านเปือย         ผู้ปกครอง        นายกฤษกร      เป้งทอง           ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวง    ผู้ปกครอง        นายจำนงค์       สืบสาย           ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8  บ้านโนนทราย   ผู้ปกครอง        นายทนงศักดิ์     สัมฤทธิ์            ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 9  บ้านโพนงอย     ผู้ปกครอง        นายสมควร        หล่าสงค์          ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10บ้านเปือยใหม่    ผู้ปกครอง        นายหนูแดง       แสงทุย        ผู้ใหญ่บ้าน
เนื้อที่    ตำบลคูซอด  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  23,363.125  ไร่ หรือ
37.381 ตารางกิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่/ไร่ อันดับ
1 คูซอด 3,566 2
2 คูซอด 4,500 1
3 แดง 2,107 4
4 ดงเปือย 1,900 6
5 เวาะ 2,038 5
6 เปือย 3,478 3
7 หนองแวง 1,355 9
8 โนนทราย 1,710 7
9 โพนงอย 1,634 8
10 เปือยใหม่ 1,073 10
 
แหล่งน้ำในเขตตำบลคูซอด
หมู่ ประเภทแหล่งน้ำ
ประปา บ่อบาดาล สระน้ำ ฝาย ทำนบ บ่อน้ำตื้น ห้วย/คลอง โอ่ง(2,000ลิตร) ถังเก็บน้ำ อื่น ๆ
1 1 6 - 1 - - - 4 4
2 1 8 2 - 1 - - 2 2
3 1 9 - 2 - - 1 1 2
4 1 7 - - - - - 1 2
5 1 6 - 1 1 - - 1 3
6 - 5 - - - - - 1 3
7 1 5 - - - - - 1 3
8 1 4 - - - - - 1 3
9 1 7 - - - - - 1 4
10 - 6 - - - - - 1 1
รวม 8 63 2 4 2 - 1 14 27
ประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร    จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   ของตำบลคูซอด    ( เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 ) มีจำนวนทั้งสิ้น  4,861  คน   จำแนกเป็นชาย  2,412  คน  หญิง  2,449  คน   และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,141  ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ
จำนวนครัวเรือน/ประชากร
 
หมู่ บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่
184
174
150
118
113
97
64
80
81
80
337
250
381
231
245
286
137
172
181
192
352
255
363
268
232
323
131
146
201
178
689
505
744
499
477
609
268
318
382
370
รวมทั้งสิ้น 1,141 2,412 2,449 4,861
 
 
การศาสนา
          ประชาชนในตำบลคูซอด  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน   5   แห่ง  คือ
                   1.  วัดบ้านคูซอด           ตั้งอยู่ที่  บ้านคูซอด        หมู่ที่  1
                   2.  วัดบ้านแดง            ตั้งอยู่ที่  บ้านแดง          หมู่ที่  3
                   3.  วัดบ้านเวาะ           ตั้งอยู่ที่  บ้านเวาะ         หมู่ที่  5
                   4.  วัดบ้านเปือย           ตั้งอยู่ที่  บ้านเปือย        หมู่ที่  6
                   5.  วัดบ้านโนนทราย      ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนทราย   หมู่ที่  8
ระบบสาธารณูปโภค
          1.  การโทรคมนาคม
                   โทรศัพท์พื้นฐาน           จำนวน            10      หมู่บ้าน
                   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน             -       ตู้
2.  การไฟฟ้า
                   เขตตำบลคูซอด  เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก  คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
          3.  ระบบประปา
                   ประชาชนในตำบลคูซอดส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้านทั้ง  10  หมู่บ้าน  คิดเป็นครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ประมาณร้อยละ   90  %   ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้เป็นระบบน้ำประปาผิวดิน  4  แห่ง  เป็นระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาล  4  แห่ง
การศึกษา
          ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน  3  โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านคูซอด  โรงเรียนบ้านเวาะ  และโรงเรียนบ้านเปือย  และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  
1  แห่ง  คือ  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ตาราง แสดงข้อมูลโรงเรียน
ที่ สถานศึกษา สังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. 133 10
2 โรงเรียนบ้านเวาะ สพป. 104 8
3 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. 82 10
4 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. 433 28
การจัดการศึกษา  
                    องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาลก่อนเกณฑ์ 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540   มาตรา 78   และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน และกรมการศาสนามีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี พ.ศ. 2544  มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   และรับผิดชอบ ครูพี่เลี้ยงเด็ก  และอาคารสถานที่   องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดได้ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนเด็กก่อนเกณฑ์ (อนุบาล 3 ขวบ)  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็ก  อบต.คูซอด  หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด  มีบุคลากรผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน   2  คน  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด   ณ   วัดบ้านคูซอด   หมู่ที่ 1    ตำบลคูซอด  มีบุคลากรผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน  1  คน  รวมเด็กก่อนเกณฑ์ทั้ง 2 ศูนย์ มีปีละประมาณ   60  –  70  คน
การสาธารณสุข
          ตำบลคูซอดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด   ตั้งอยู่ที่บ้านคูซอด  หมู่ที่  1   โดยมีบุคลากร  ดังนี้
                   1.  นายกฤตภาส  หลักหนองจิก             หัวหน้ารพ.สต.
                   2.  นายภาคภูมิ   สายหยุด                  พยาบาลวิชาชีพ
                   3.  น.ส.ณิชาพร  พิทักษา                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข