[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายก อบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803นายวาทิต เกตุงาม
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 062-196-8939นายไพโรจน์ โนนใหญ่
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 085-492-4212
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559


  
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์  
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

        ด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 –2564 ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีการ เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 –2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่ มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และนากลับมาใช้ใหม่) และช่วยปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ สมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อไป
         เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคูซอด ที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก "อถล." ดังนี้

บุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์                  

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลคูซอด

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม                  

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่

1.สมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด

2.สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ แล้วนำส่งเอกสารที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-4591-3145

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลด

ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์ ดาวน์โหลด