[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร


  
ITA ปี 2564  
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างองค์กร

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=โครงสร้างองค์กร

เมนูหลักแถบซ้ายมือ "โครงสร้างองค์กร"

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://bit.ly/3nuqQAG

เมนูหลักแถบขวามือ "ทำเนียบบุคลากร"(เป็นรูปท่านนายก) และถัดลงไป "ราชการฝ่ายประจำ" (เป็นรูปท่านปลัด

O3อำนาจหน้าที่

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://urlth.me/ZdUN4

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "อำนาจหน้าที่"
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=plann

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "แผนพัฒนาท้องถิ่น "
O5 ข้อมูลการติดต่อ

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://bit.ly/3t6jrJ0

คำอธิบาย:เมนูหลักแถบซ้ายมือ "ข้อมูลการติดต่อ/ที่อยู่อบต."
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2

คำอธิบาย:เมนูหลักแถบซ้ายมือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ช่าวประชาสัมพันธ์

http://www.kusawd.go.th/

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=news&category=6

คำอธิบาย: แถบกลางหน้าหลัก "ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป"

การปฏิสัมพันธ์
O8 Q&A

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=webboard

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "กระดานถามตอบ"
O9 Social Network

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://www.facebook.com/khusod.sao

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "Facebook" ของ อบต.คูซอด
แผนการดำเนินการประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=plan23

https://bit.ly/3nxKrjx

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "แผนการดำเนินงาน "
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://bit.ly/3u6DLv2

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000268.PDF

คำอธิบาย: หเมนูหลักแถบซ้ายมือ "ติดตามและประเมินผลแผน" เลือกรายการ "รายงานการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)"
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

https://bit.ly/3aNPTtc

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000147.PDF

คำอธิบาย: เเมนูหลักแถบซ้ายมือ "ติดตามและประเมินผลแผน" เลือกรายการ "รายงานการติดตามฯ ปี 2563"
การปฏิบัติ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=train

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "คู่มือการปฏิบัติงาน"

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=page&file=page&op=peple

คำอธิบาย:เมนูหลักแถบซ้ายมือ "คู่มือการให้บริการ"

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.kusawd.go.th/index.php/

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=poll

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/
GENERAL/DATA0000/00000272.PDF

 

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "ผลการสำรวจความพึงพอใจ" แล้วเลือกรายการ "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564"

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.kusawd.go.th/index.php/

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=poll

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000270.PDF

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "ผลการสำรวจความพึงพอใจ" แล้วเลือกรายการ "รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2563"
O 17 E-Service

http://www.kusawd.go.th/index.php/

https://forms.gle/Vt2EBU54BqYwRoLM8

https://forms.gle/zZXAoVc2tQHie3Zh9

 

คำอธิบาย:  เมนูหลักแถวกลางด้านล่าง "ยื่นคำร้องออนไลน์"

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php/

https://bit.ly/3nx3c6P

คำอธิบาย: เมนูหน้าหลักแถบซ้ายมือ "การบริหารเงินงบประมาณ" แล้วเลือกรายการ "แผนการใช้จ่ายงบประมาณ"

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.kusawd.go.th/index.php/

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=final63

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000306.PDF

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000305.PDF

คำอธิบาย: เมนูหน้าหลักแถบซ้ายมือ "การบริหารเงินงบประมาณ" เลือกรายการ "รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน" แล้วกดเลือกรายการ"รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม2564) กดที่ลิ้งค์==>(ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2)"

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php/

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=final63

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000143.PDF

คำอธิบาย: เมนูหน้าหลักแถบซ้ายมือ "การบริหารเงินงบประมาณ" เลือกรายการ "รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี" แล้วกดเลือกรายการ "รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม2562-กันยายน2563)"
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=news&category=5

คำอธิบาย: หน้าหลักแถวกลาง "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก "3. ประชาสัมพันธ์แผนพัสดุ"
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=news&category=1

คำอธิบาย:หน้าหลักแถวกลาง "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก "เลือก "2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง"
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=news&category=11

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1262

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1274

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1290

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1316

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1336

http://www.kusawd.go.th/?name=news&file=readnews&id=1364

คำอธิบาย: หน้าหลักแถวกลาง "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก "5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง" แล้วกดเลือกเป็นรายเดือนรอบ6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564 ลิงค์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2563 ลิงค์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2563 ลิงค์ที่ 5 เดือนธันวาคม 2563 ลิงค์ที่ 6 เดือนมกราคม 2564 ลิงค์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลิงค์ที่ 8 เดือนมีนาคม 2564>
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000304.PDF

คำอธิบาย: หน้าหลักแถวกลาง "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก "6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563"
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=page&file=page&op=per1

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000283.PDF

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000282.PDF

คำอธิบาย: เมนูการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่แถบซ้ายมือด้านล่าง กดเลือก"นโยบายการบริหาร
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=page&file=page&op=per2

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000284.PDF

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000285.PDF

คำอธิบาย: เมนูการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่แถบซ้ายมือด้านล่าง กดเลือก"การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล" แล้วเลือกหัวข้อ "แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566)" และ "ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=page&file=page&op=per3

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000286.PDF

คำอธิบาย: เมนูการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่แถบซ้ายมือด้านล่าง กดเลือก"หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" แล้วเลือกหัวข้อ "ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน"
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/?name=page&file=page&op=per4

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000287.PDF

คำอธิบาย: เมนูการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่แถบซ้ายมือด้านล่าง กดเลือก"รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี" แล้วเลือกหัวข้อ "รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563"
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000256.PDF

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "ร้องเรียนการทุจริต" กดแถบชื่อ "คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=contact/

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "ร้องเรียนการทุจริต" กดแถบชื่อ"แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต"
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000271.PDF

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "ร้องเรียนการทุจริต" กดแถบชื่อ"ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=webboard

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=gbook

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "กระดานถามตอบ" และ "สมุดเยี่ยม"
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=gallery

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบสีน้ำเงินบนสุด "คลังรูปภาพ" และเลือกรายการ "ประชุมคณะกรรมการปฏิกูลมูลฝอยตำบลคูซอด " เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศรชัย ชัยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ประธานคณะกรรมการปฏิกูลมูลฝอยระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลคูซอด"
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=ita

shorturl.at/pCU03

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000014.PDF

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น" กดเข้าไปเลือก "เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=ita

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000291.PDF

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น" กดเข้าไปเลือก "การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564" ***** โดยเป็นการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยท่านนายกศรชัย ชัยชาญ ร่วมกับบุคลากรอบต.คูซอด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อพิจารณา ติดตาม ผลการดำเนินงาน ทั้งส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งในการปฎิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=law4

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000288.PDF

คำอธิบาย: เมนูหลักแถบซ้ายมือ "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" กดเข้าไปเลือก "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564"
tr>
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=law4

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000307.PDF

คำอธิบาย: หเมนูหลักแถบซ้ายมือ "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" กดเข้าไปเลือก "การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564"
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=gallery

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=gallery&page=3

คำอธิบาย: หน้าหลักแถบสีน้ำเงินบนสุด "คลังรูปภาพ" เลือกหน้าที่สาม รายการชื่อ"กิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันธงชาติไทย" โดย นายศรชัย ชัยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 เพื่อให้คณะผู้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด “ป้องกันการทุจริต”
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=e-plannacc

shorturl.at/bvyBN

shorturl.at/imwFG

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "E-PlanNACC" กดเข้าไปเลือก "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต"
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=e-plannacc

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000259.PDF

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "E-PlanNACC" กดเข้าไปเลือก "รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน"
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.kusawd.go.th/index.php

http://www.kusawd.go.th/index.php?name=page&file=page&op=e-plannacc

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER55/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000257.PDF

คำอธิบาย: แถบขวามือด้านล่าง "E-PlanNACC" กดเข้าไปเลือก "รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน"