[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ลงทะเบียนหนังสือราชการ
- ทะเบียนหนังสือส่ง
- ตรวจสอบเลขที่หนังสือส่ง

  
รายงานการประชุมสภาฯ  
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดครั้งแรก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565