[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร


  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือทะเบียนประวัติ
คู่มือจริยธรรมในการปฏิบ้ติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร